1The Next City: Startdocument

Discussieer mee over dit onderwerp
 1. Het Startdocument
 2. Wat voor Stad is Groningen?
 3. Hoe maken we Groningen toekomstbestendig?
 4. Reageren op het Startdocument

1. Het Startdocument

The Next City, dat is de titel van onze nieuwe Omgevingsvisie. We werken er hard aan om deze in de zomer van 2018 te kunnen presenteren. Ons doel is om een visie te schrijven waarin elke Groninger zich herkent. De keuzes die we maken voor de toekomst, maken we samen. We vragen je daarom steeds te reageren op de stappen die we nemen. Jouw mening telt en is van waarde!

 

Het Startdocument (2016) is de eerste stap in het proces. Hierin kijken we terug op de geschiedenis van Groningen, beschrijven we waar we nu staan en onderzoeken we welke opgaven in de toekomst een rol gaan spelen. Dankzij alle feedback die we in de afgelopen periode kregen, – tijdens bijeenkomsten, gesprekken, acties, maar ook via enquêtes en social media – hebben we verder richting kunnen bepalen. In The Next City: Strategische Koers lees je daar meer over.

 

Hieronder geven we je een beeld van de inhoud van het Startdocument. Je kunt het hier ook meteen in pdf downloaden.

 

Samenwerken aan The Next City Groningen

Groningen is één van de snelst groeiende steden van Nederland. Deze groei zet de komende jaren door. Dat de stad doorgroeit naar 225.000 inwoners in 2025, los van de herindeling, wordt door alle prognoses (CPB, O&S) bevestigd. Maar er zijn ook prognoses die uitgaan van een groei naar misschien wel 250.000 inwoners of meer.
– The Next City: Startdocument

2. Wat voor Stad is Groningen?

Groningen is een historische stad, gevormd naar het landschap en verweven met het Ommeland. Van oudsher een bestuurlijk en economisch centrum voor de regio.

 

In de loop van de tijd heeft Groningen zich ontwikkeld tot een kennisstad waar grote buitenlandse spelers op af komen. De kennisinstellingen bieden uitstekend onderwijs, het opleidingsniveau van de beroepsbevolking ligt hoog en onze stad kent een hoogwaardig woonklimaat en een bloeiend cultuurleven.

 

Het aantal banen per duizend inwoners ligt ver boven het landelijk gemiddelde, maar werkloosheid is ook een groeiend probleem. Voor laagopgeleiden wordt het steeds moeilijker om aan de slag te komen.

 

Door stads- en wijkvernieuwing staan onze wijken er momenteel goed voor. De sociale verschillen zijn in de afgelopen decennia afgenomen, alhoewel een aantal wijken kwetsbaar blijft.

 

Groningen is ook een compacte stad, waar 60% van alle vervoersbewegingen op de fiets plaatsvindt. Een percentage wat nergens op de wereld zo hoog is.

1 reacties Laat een reactie achter
Bert Schut 01 apr 2018, 11:42 GMT

60% van alle vervoersbewegingen op de fiets plaatsvindt. Waardoor we files hebben ingeruild tegen verstopping van voetpaden door 'geparkeerde' fietsen.

Beantwoorden
Sluiten

3. Hoe maken we Groningen toekomstbestendig?

Er zijn een aantal trends en ontwikkelingen waar onze stad mee te maken krijgt. Om daar op in te kunnen spelen, hebben we vijf opgaven geformuleerd. Hieronder zetten we ze voor je op een rij.

 

Vijf opgaven

 

1. Faciliteren groei van de stad

 

Belangrijke vragen:

 

 • Hoe verdichten we de stad en versterken we tegelijkertijd de leefbaarheid?
 • Hoe houden we de druk op de openbare ruimte beheersbaar?
 • En komt de groei van de stad ook ten gunste van de krimpregio’s?
 • Heeft de stad voldoende ontwikkellocaties?
 • Hoe zorgen we voor de juiste randvoorwaarden voor verdere internationalisering?
 • Wat is het toekomstperspectief van Groningen Airport Eelde?
 • Hoe houden we de exploitatie van het openbaar vervoer betaalbaar?
 • Moeten we onze binnenstad groter maken of is een tweede centrum denkbaar?
 • Hoe combineren we de groei van de stad met het versterken van de inclusieve stad?

 

2. De werkgelegenheid groeit mee in stad en regio

 

Belangrijke vragen:

 

 • Op welke manieren kan de stad ondernemerschap nog verder stimuleren?
 • Wat hebben (potentiële) ondernemers in Groningen (en van Groningen) nodig?
 • Welke kansen biedt de overgang naar nieuwe duurzame vormen van energie?
 • Hoe maken we de economie van Groningen adaptiever en versterken we waar we goed in zijn?
 • Hoe zorgen we dat MKB en (middelgrote) ondernemers, de kennisinstellingen en de start-ups op elkaar aansluiten?
 • Hoe blijven lager opgeleide mensen meedoen?
 • Hoe kan het onderwijs in Groningen beter aansluiten op de arbeidsmarkt?

 

3. De groeiende stad blijft leefbaar en aantrekkelijk voor alle inwoners

 

Belangrijke vragen:

 

 • De binnenstad krijgt een impuls door voetgangers en fietsers meer ruimte te geven. Zijn er meer en slimme manieren om functieconflicten op te lossen en meer ruimte te creëren?
 • Zijn er meer plekken in de stad waar we ruimte kunnen maken voor ontmoeting, groen en mogelijkheden om te bewegen of te sporten in de openbare ruimte?
 • Hoe kunnen we de stad nog veiliger maken dan ze al is? Hoe houden we de openbare ruimte toegankelijk voor de groeiende groep ouderen en tegelijk aantrekkelijk voor de jongere bevolking?
 • De klimaatverandering zorgt voor hittestress en waterproblemen. Hoe kunnen we Groningen en omgeving slim en duurzaam inrichten om deze problemen het hoofd te bieden?
 • De parken en pleinen van Groningen zijn toe aan een herwaardering en upgrading. Waar kunnen we nieuwe, leuke plekken en (sport)parken toevoegen?

 

4. De energietransitie wordt versneld

 

Belangrijke vragen:

 

 • De opgave van de energietransitie richt zich op een zorgvuldige samenstelling, afweging en verdeling van uiteenlopende energiebronnen (wind, zon, biomassa, geothermie enzovoort). Waar en hoe kunnen we ruimte bieden voor deze verschillende bronnen?
 • Hoe kunnen energietransitie en ruimtelijke ontwikkeling elkaar versterken en voortbouwen op de bestaande kenmerken en kwaliteiten van stad en ommeland? Welke kansen biedt de aardbevingsproblematiek daarvoor?
 • Hoe draagt energietransitie bij aan de werkgelegenheid in stad en regio?
 • Hoe kan duurzame mobiliteit de energietransitie versnellen en tegelijkertijd de bereikbaarheid van stad met de regio verbeteren? Waar liggen kansen voor snellere fietsverbindingen, P+R’s en duurzaam openbaar vervoer?
 • We zien dat mensen steeds vaker zelf energieproducent worden. Welke consequenties heeft dat voor energie-infrastructuur en welke kansen biedt dat voor de stad?

 

5. Iedereen helpt mee in een groeiende stad

 

Belangrijke vragen:

 

 • Hoe zorgen we ervoor dat mensen die in een isolement leven toch zorg op maat krijgen? Hoe dragen fysieke voorzieningen bij aan ontmoetingen in de wijken? Door welke slimme (ook financiële) combinaties houden we voorzieningen in de wijken in stand?
 • Hoe zorgen we ervoor dat lager opgeleiden ook mee kunnen doen? Hoe gaan we de verdringing op de arbeidsmarkt tegen en zorgen we ervoor dat er geen tweedeling in de stad ontstaat?
 • Hoe verbinden we Healthy Ageing meer met een duurzame, gezondere inrichting van de stad?
 • Hoe blijft Groningen een veilige haven voor vluchtelingen en hoe bieden we die perspectief?
 • Bewoners, maatschappelijke partijen en de gemeente zijn traditioneel op het wijkniveau georganiseerd. Hoe zorgen we er voor dat bewonersbelangen ook op het straat- en buurtniveau meer ruimte krijgen? Welke organisatievorm past daar bij en hoe betrekken we investeerders bij dit proces?

4. Reageren op het Startdocument

We horen graag hoe jij de toekomst van Groningen ziet. Je kunt ons een persoonlijke mail sturen of een bijdrage voor de pagina Uitgelicht. We geven jouw column, essay, foto, ontwerp of video graag een plekje. Hier vind je onze contactgegevens.

 

Artikelen die je misschien interessant vindt:

 

Stap 2: Groningen kiest koers
Actieve Groningers praten met wethouder over de wijken

X