The Next City: Startdocument

  1. Samen op weg naar een nieuwe omgevingsvisie voor Groningen
  2. Wat voor Stad is Groningen?
  3. Hoe maken we Groningen toekomstbestendig?
  4. Meer informatie over The Next City

1. Samen op weg naar een nieuwe omgevingsvisie voor Groningen

De toekomst kunnen we niet voorspellen, maar we kunnen wel met elkaar bepalen welke richting we op willen. Daarom hebben we in 2016 vijf opgaven op een rij gezet, die belangrijk zijn voor Groningen. In het Startdocument legden we die aan je voor.

Het Startdocument was de basis voor een breed participatietraject. Met alle feedback die we kregen, – tijdens bijeenkomsten, gesprekken, acties, maar ook via enquêtes en social media – stelden we de Strategische Koers op.

2. Wat voor Stad is Groningen?

Groningen is een historische stad, gevormd naar het landschap en verweven met het Ommeland. Van oudsher een bestuurlijk en economisch centrum voor de regio.

In de loop van de tijd heeft Groningen zich ontwikkeld tot een kennisstad waar grote buitenlandse spelers op af komen. De kennisinstellingen bieden uitstekend onderwijs, het opleidingsniveau van de beroepsbevolking ligt hoog en onze stad kent een hoogwaardig woonklimaat en een bloeiend cultuurleven.

Het aantal banen per duizend inwoners ligt ver boven het landelijk gemiddelde, maar werkloosheid is ook een groeiend probleem. Voor laagopgeleiden wordt het steeds moeilijker om aan de slag te komen.

Door stads- en wijkvernieuwing staan onze wijken er momenteel goed voor. De sociale verschillen zijn in de afgelopen decennia afgenomen, alhoewel een aantal wijken kwetsbaar blijft.

Groningen is ook een compacte stad, waar 60% van alle vervoersbewegingen op de fiets plaatsvindt. Een percentage wat nergens op de wereld zo hoog is.

3. Hoe maken we Groningen toekomstbestendig?

Er zijn een aantal trends en ontwikkelingen waar Groningen mee te maken krijgt. Om daar op in te kunnen spelen, formuleerden we vijf opgaven. In het Startdocument lees je meer achtergrond en vertellen we je waarom we juist voor deze opgaven kozen.

Opgave 1. Faciliteren groei van de stad

Groningen is één van de snelst groeiende steden van Nederland. Deze groei zet de komende jaren ook door. Hoe zorgen we ervoor dat onze compacte stad leefbaar blijft voor iedereen?

Opgave 2. De werkgelegenheid groeit mee in stad en regio

Hoe kunnen we economische groei stimuleren? Wat hebben ondernemers nodig? Hoe kan het onderwijs beter aansluiten op de arbeidsmarkt en wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat ook lager opgeleide mensen blijven meedoen?

Opgave 3. De groeiende stad blijft leefbaar en aantrekkelijk voor alle inwoners

Groen, water, openbare ruimte, cultuurhistorie, ecologie, verstilde plekken en ruimte om te spelen geven kleur aan de omgeving en aan de beleving van al onze bewoners en bezoekers. Met meer aandacht voor de leefkwaliteit dragen we bij aan het welbevinden, sociale ontmoeting, de gezondheid en ook de veiligheid van de bewoners.

Opgave 4. De energietransitie wordt versneld

Het is onze ambitie aardgasloos en energieneutraal te zijn in 2035. Waar en hoe kunnen we ruimte bieden aan verschillende energiebronnen? Hoe kunnen energietransitie en ruimtelijke ontwikkeling elkaar versterken? Hoe kan duurzame mobiliteit de energietransitie versnellen en tegelijkertijd de verbinding van stad en regio verbeteren?

Opgave 5. Iedereen helpt mee in een groeiende stad

We streven naar een ongedeelde gemeente met vitale wijken en zelfredzame burgers. Daarom denken we na over onderwerpen als zorg op maat, gezond ouder worden (Healthy Ageing), voorzieningen in wijken en wijkcentra, het verbeteren van verbindingen en fysieke maatregelen die participatie, ontmoeting en sociale contacten bevorderen.

4. Meer informatie over The Next City

In de Strategische Koers (stap 2) hebben we de opgaven verder uitgewerkt aan de hand van alle reacties die we kregen. Daarna hebben we de ontwerp-omgevingsvisie geschreven als voorbereiding op de definitieve omgevingsvisie (juli 2018).

Op de pagina Over The Next City lees je waarom we eigenlijk een omgevingsvisie maken.

Heb je nog vragen of wil je ons laten weten wat je van de definitieve omgevingsvisie vindt? Je kunt ons een persoonlijke mail sturen of een bijdrage voor de pagina Uitgelicht: info@hoeziejestad.nl.